ALTRES 
Convocatòria mitjançant concurs general, per a la provisió de llocs de treball de l’escala intermèdia del cos de Mossos d’Esquadra  
 
Publicades avui a la intranet en relació amb el concurs general, per a la provisió de llocs de treball de les categories sergent (300/22) i sotsinspector (400/22)
-La llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria amb indicació dels motius d’exclusió.
-La llista definitiva de la preferència dels llocs de treball de les persones participants.
Amb la publicació de les llistes definitives es donen per contestades les al·legacions presentades contra la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria i la llista provisional de la preferència dels llocs de treball de les persones participants. 
-La llista provisional de valoració de mèrits de la fase de concurs. 
Les persones participants disposen de 10 dies hàbils (del 23 de juny al 7 de juliol de 2022, ambdós inclosos) a comptar de l’endemà de la data de publicació de la llista provisional de valoració de mèrits, per formular les al·legacions que considerin pertinents mitjançant petició genèrica del Registre Electrònic de la Generalitat de Catalunya, a la qual es pot accedir des de l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. La petició genèrica s’ha d’adreçar al Departament d’Interior i a l’assumpte s’ha de fer constar “concurs sergent/a 300/22”. 
Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació. 

Podeu consultar les llistes a la part privada de la nostra web.   
DATA:22 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto