Temari Inspector/a i Intendent/a . Fe d'errata (ACTUALITZAT) 
 

Podeu trobar a la zona privada el temari actualitzat amb la incorporació de la fe d'errata.


CATEGORIA INSPECTOR (convocatòria 50/22)

6.3 Llibre II. Títol I. De l'homicidi i les seves formes, S'AFEGEIX en la pàgina 707 l'article 142 bis.
Article 142 bis
En els casos que preveu el número 1 de l'article anterior, el jutge o tribunal pot imposar motivadament la pena superior en un grau, en l'extensió que cregui convenient, si el fet revesteix gravetat notòria, en atenció a l'entitat singular i la rellevància del risc creat i del deure normatiu de cura infringit, i hagi provocat la mort de dues persones o més o la mort d'una i lesions constitutives de delicte de l'article 152.1.2n o 3r en les altres, i en dos graus si el nombre de morts és molt elevat.

6.4 Llibre II. Títol III. De les lesions. S'AFEGEIX en la pàgina 709 l'article 152 bis.
Article 152 bis
En els casos que preveu el número 1 de l'article anterior, el jutge o tribunal pot imposar motivadament la pena superior en un grau, en l'extensió que cregui convenient, si el fet revesteix gravetat notòria, en atenció a la singular entitat i rellevància del risc creat i del deure normatiu de cura infringit, i hagi provocat lesions constitutives de delicte de l'article 152.1.2n o 3r a una pluralitat de persones, i en dos graus si el nombre de lesionats és molt elevat.

6.5 Llibre II. Títol VI. Delictes contra la llibertat. S'AFEGEIX en la pàgina 718 l’article 172 quarter
Article 172 quarter
1. El qui per obstaculitzar l'exercici del dret a la interrupció voluntària de l'embaràs assetgi una dona mitjançant actes molestos, ofensius, intimidatoris o coactius que menyscabin la seva llibertat, ha de ser castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a vuitanta dies.
2. Les mateixes penes s'imposen a qui, en la manera que descriu l'apartat anterior, assetgi els treballadors de l'àmbit sanitari en el seu exercici professional o funció pública i el personal facultatiu o directiu dels centres habilitats per interrompre l'embaràs amb l'objectiu d'obstaculitzar l'exercici de la seva professió o càrrec.
3. Ateses la gravetat, les circumstàncies personals de l'autor i les concurrents en la realització del fet, el tribunal pot imposar, a més, la prohibició d'acudir a determinats llocs per un temps de sis mesos a tres anys.
4. Les penes que preveu aquest article s'han d'imposar sense perjudici de les que puguin correspondre als delictes en què s'hagin concretat els actes d'assetjament.
5. En la persecució dels fets que descriu aquest article no és necessària la denúncia de la persona ofesa ni de la seva representació legal.

6.36 Llibre II. Títol XIX. Delictes contra l'Administració pública. S'AFEGEIX en la página 793 l’aticle 435 bis.
Article 435 bis
Als efectes d'aquest capítol s'entén com a funcionari públic el que determinen els articles 24 i 427.

6.41 Llibre II. Títol XXII. Delictes contra l'ordre públic. S'AFEGEIX en la página 818 en l’article 570 la paraula que está en vermell.
Article 570
1. En els casos que preveu aquest capítol es pot imposar la pena de privació del dret a tenir i portar armes per un temps superior en tres anys a la pena de presó imposada.
2. Igualment, si el delinqüent està autoritzat per fabricar o traficar amb alguna o algunes de les substàncies, armes i municions esmentades, a més de les penes assenyalades, ha de ser objecte d’inhabilitació especial per exercir la seva indústria o comerç per un temps de 12 a 20 anys.
 
DATA:19 de Juliol de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies