PROMOCIÓ INTERNA 
Publicada promoció Inspector/a 
 
Publicada al DOGC resolució INT/1801/2022, de 8 de juny, de convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir 24 places de la categoria d'inspector/a de l'escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra.

Les places ofertes es distribueixen de la manera següent:
-12 places per al torn lliure, de les quals 3 són reservades a les dones.
-12 places per al torn de promoció interna, de les quals 3 són reservades a les dones.

Tenir el títol universitari de grau, enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arquitectura tècnica o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
Tenir l'aptitud psicofísica per a la tinença i ús de l'arma de foc segons el Reial decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i usar armes i per prestar serveis de seguretat privada (opció S seguretat privada).
Tenir la capacitat per conduir vehicles sense adaptacions segons el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.

El termini per presentar la sol·licitud de participació és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

La sol·licitud de participació s'ha de tramitar de manera telemàtica accedint a l'adreça http://mossos.gencat.cat, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

Enllaç DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931357
També podeu trobar les bases a la zona privada de la nostra web.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:70/2022 
DATA:14 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto